శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Monday, May 12, 2014

హ్రీంకార యజ్ఞము - సర్వసౌభాగ్యప్రద చక్ర అవసర సారంశము 7

4.  సర్వసౌభాగ్యప్రద చక్రము 

పరమేశ్వరి యొక్క యంత్ర రూపాన్నే శ్రీచక్రము అంటారు. ఇందులో మొత్తం 9 ఆవరణలు గల చక్రములు ఉంటాయి. ఇందులో నాల్గవచక్రమే సర్వసౌభాగ్యప్రద చక్రము. శ్రీచక్ర మేరులో పీఠంపై  అష్టదళం పైన పధ్నాలుగు కోణాలు గల, చతుర్దశార ఆవరణంగా ఉండినదే సర్వసౌభాగ్యప్రద  చక్రము అంటారు.  

దీనికి 14 కోణాలు ఉంటాయి.  ఈ శరీరంలో ఉన్న షట్చక్రాలలో నాల్గవదిగా ఉన్నఅనాహత చక్రమే. ఇది శరీరంలో హృదయ స్థానం దగ్గర ఉండును. ఈ సర్వసౌభాగ్యప్రద చక్రములో పధ్నాలుగు మంది సంప్రదాయ యోగినీ దేవతలు ఉంటారు.

14 కోణాలు 14 లోకాలకు ప్రతీక.  దీనిలో  అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళమనే 7 అధోలోకాలు... భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక,  మహాలోక, జనోలోక, తపోలోక, సత్యలోకాలనే 7 ఊర్ధ్వ లోకాలకు ప్రతీకే ఈ చక్రము. 

తెలుగు నిఘంటువు ప్రకారం సౌభాగ్యమంటే భాగ్యవంతము,వైభవము, సౌభాగ్యము, అందము, శుభగత్వము అనే పలు అర్థాలున్నవి.

హిందూ వివాహ వ్యవస్థలో సంప్రదాయాలు చూడటం ఓ ఆనవాయితీ. ఎంత గొప్ప ధనవంతుడు, అధికారి అయినప్పటికీ సంప్రదాయం లేనిచో సంబంధాలు చూడరు. అలాగే సంప్రదాయ బద్ధంగా ఉంటేనే సౌభాగ్యం లభిస్తుందని ఈ నాల్గవ చక్రం ద్వారా ఓ రహస్య సంకేతం తెలుస్తుంది.

మూలాధారానికి  గణపతి, స్వాధిష్టానానికి  బ్రహ్మ, మణిపూరకానికి విష్ణువు అధిదేవతలుగా ఉన్నట్లుగానే అనాహత చక్రానికి రుద్రుడు అధిదేవత కాగా, సర్వ సౌభాగ్యప్రద చక్రానికి అధిష్టాన దేవత పేరే త్రిపుర వాసిని. ఈ చక్రానికి ప్రదర్శించవలసిన ముద్ర పేరే సర్వవశంకరీ. 

కనుక సర్వసౌభాగ్యప్రద చక్రములోని 14 సంప్రదాయ యోగినుల రుద్ర గాయత్రీ మంత్రములను దిగువ తెల్పిన రీతిలో ముద్రను ప్రదర్శిస్తూ పఠించేది. ప్రతి దేవతకు హ్రీం బీజాక్షరం మూడు మార్లు వచ్చునని గుర్తించాలి. ఈ ముద్ర ఏ విధంగా ఉంటుందో చివరలో ఉండే వీడియోలో నాల్గవ ముద్రను గమనించండి.  

1. ఓం హ్రీం సర్వసంక్షోభిణ్యై విద్మహే హ్రీం బాణహస్తాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।

2. ఓం హ్రీం సర్వవిద్రావిణ్యై విద్మహే హ్రీం కార్ముకహస్తాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।

3. ఓం హ్రీం సర్వాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం శోణవర్ణాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్। 

4. ఓం హ్రీం సర్వాహ్లాదిన్యై విద్మహే హ్రీం జగద్వ్యాపిన్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్। 

5. ఓం హ్రీం సర్వసమ్మోహిన్యై విద్మహే హ్రీం జగన్మోహిన్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

6. ఓం హ్రీం సర్వస్తంభిన్యై విద్మహే హ్రీం జగత్స్తంభిన్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

7. ఓం హ్రీం సర్వజృంభిణ్యై విద్మహే హ్రీం జగత్ జృంభిణ్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

8. ఓం హ్రీం సర్వవశంకర్యై విద్మహే హ్రీం  జగత్వశంకర్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

9. ఓం హ్రీం సర్వరంజిన్యై విద్మహే హ్రీం జగద్రంజిన్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

10. ఓం హ్రీం సర్వోన్మాదిన్యై విద్మహే హ్రీం జగన్మాయాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

11. ఓం హ్రీం సర్వార్థసాధిన్యై విద్మహే హ్రీం పురుషార్థదాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

12. ఓం హ్రీం సర్వసంపత్ప్రపూరిణ్యై విద్మహే హ్రీం సంపదాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

13. ఓం హ్రీం సర్వమంత్రమయ్యై విద్మహే హ్రీం మంత్రమాత్రే ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

14. ఓం హ్రీం సర్వద్వంద్వక్షయంకర్యై విద్మహే హ్రీం కళాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః శక్తిః ప్రచోదయాత్।  

 

తదుపరి పోస్టింగ్ లో ఐదవదైన సర్వార్థ సాధకచక్రం గురించి తెలుసుకుందాం.                                                                          - శ్రీనివాస గార్గేయ   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.