శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Friday, May 9, 2014

హ్రీంకార యజ్ఞము - సర్వాశాపరిపూరక చక్ర అవసర సారంశము 5

2. సర్వాశాపరిపూరక చక్రము 
పరమేశ్వరి యొక్క యంత్ర రూపాన్నే శ్రీచక్రము అంటారు. ఇందులో మొత్తం 9 ఆవరణలు గల చక్రములు ఉంటాయి. ఇందులో రెండవ చక్రమే సర్వాశాపరిపూరక చక్రము. దిగువ కనపడే శ్రీచక్ర మేరులో పీఠంపై దిగువన 16 ఆకులుగా గుండ్రముగా ఉండినదే సర్వేశాపరిపూరక చక్రము అంటారు. ఇది సర్వ ఆశలను పరిపూర్ణం చేసే చక్రమని భావించాలి. 

 
దీనికి 16 దళాలు ఉంటాయి. వ్యవహారికంగా పలకటంలో సర్వాశా అనకుండా సర్వేశాపరిపూరక చక్రముగా పలుకుతుంటాము. ఇది అలవాటులో పొరపాటుగా భావించి, సర్వాశాపరిపూరక చక్రము అని మాత్రమే పలకాలి.

శరీరంలో ఉన్న షట్చక్రాలలో రెండవదిగా ఉన్నస్వాధిష్టాన చక్రమే. ఇది మూలాధారానికి పై భాగాన ఉంటుంది. ఈ సర్వాశాపరిపూరక చక్రంలో పంచభూతాలు, పంచజ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు మొత్తం 16. ఈ పదహారింటికే పదహారు దేవతలు. ఈ చక్రం శ్రీచక్రార్చనలో భోగపాత్ర. 

సర్వాశాపరిపూరక చక్రానికి ప్రదర్శించవలసిన ముద్ర పేరే సర్వవిద్రావిణీ 
సర్వాశాపరిపూరక చక్రానికి అధిష్టాన దేవత త్రిపురేశ్వరి

కనుక సర్వాశాపరిపూరక చక్రంలోని 16 గుప్తయోగినుల రుద్ర గాయత్రీ మంత్రములను దిగువ తెల్పిన రీతిలో ముద్రను ప్రదర్శిస్తూ పఠించేది. ప్రతి దేవతకు హ్రీం బీజాక్షరం మూడు మార్లు వచ్చునని గుర్తించాలి. ఈ ముద్ర ఏ విధంగా ఉంటుందో చివరలో ఉండే వీడియోలో రెండవ ముద్రను గమనించండి.   
1. ఓం హ్రీం కామాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం రక్తవస్త్రాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్। 

2. ఓం హ్రీం బుద్ధ్యాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం బుద్ధ్యాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్। 

3. ఓం హ్రీం అహంకారాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం తత్త్వాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్। 

4. ఓం హ్రీం శబ్దాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం సర్వశబ్దాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్। 

5. ఓం హ్రీం స్పర్శాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం స్పర్శాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

6. ఓం హ్రీం రూపాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం రూపాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

7. ఓం హ్రీం రసాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం రసాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

8. ఓం హ్రీం గంధాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం గంధాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

9. ఓం హ్రీం చిత్తాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం చిత్తాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

10. ఓం హ్రీం ధైర్యాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం ధైర్యాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

11. ఓం హ్రీం స్మృత్యాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం స్మృతిస్వరూపిణ్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

12. ఓం హ్రీం నామాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం నామాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

13. ఓం హ్రీం బీజాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం బీజాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

14. ఓం హ్రీం ఆత్మాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం ఆత్మస్వరూపిణ్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

15. ఓం హ్రీం అమృతాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం అమృతస్వరూపిణ్యై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।  

16. ఓం హ్రీం శరీరాకర్షిణ్యై విద్మహే హ్రీం శరీరాత్మికాయై ధీమహి హ్రీం తన్నః కళా ప్రచోదయాత్।   

 
తదుపరి పోస్టింగ్ లో మూడవదైన సర్వసంక్షోభణ చక్రం గురించి తెలుసుకుందాం.  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.